Privacybeleid

Wie wij zijn

roxxle staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ENFED B.V., onder nummer 61176133. Ons kantoor staat op de Energieweg 8 te Huizen. In de rest van dit document gebruiken we onze naam: roxxle.

roxxle is er om jou, onze bezoeker, te helpen dichter bij je droomhuis te komen of je als vastgoedprofessional te ondersteunen in je werk. Jouw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van je, dat hoort simpelweg bij ons werk. Jij verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we je aanvraag doorgegeven aan een makelaar of je mailen over nieuw aanbod. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met jouw gegevens. In dit privacybeleid leggen we je graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor jou.

Allereerst beloven we je dat:

 • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken
 • we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben
 • we je persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming verkopen
 • we passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen
 • je zelf in hoge mate controle hebt over je persoonsgegevens
 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij roxxle

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we je van tevoren graag even verduidelijken:

 • roxxle-platform: het geheel van roxxle.nl, de apps van roxxle als ook roxxleinbusiness.nl
 • Object: een te koop of te huur staande woning of zakelijk vastgoed
 • Objectgegevens: zaken zoals foto’s, adresgegevens, plattegronden en overige kenmerken van een object

Voor wie geldt dit privacybeleid

Bij roxxle gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen jou als bezoeker in staat stellen om je persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die jou het best bevalt, waarbij we altijd onze privacybelofte nakomen. Wil je meer weten over privacy bij roxxle? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als bezoeker verkrijgen als gevolg van jouw gebruik van onze diensten op het roxxle-platform, ongeacht of je als potentiële koper, huurder, verkoper, verhuurder of anderszins roxxle bezoekt. Voor zover je als makelaar gegevens verstrekt aan roxxle geldt naast dit privacybeleid ook het privacybeleid voor makelaars.

Voor welke doelen verwerkt roxxle persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze doeleinden worden verderop in dit privacybeleid nader toegelicht.

Welke persoonsgegevens verwerkt roxxle?

roxxle verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens waarmee je een account aanmaakt, zoals e-mailadres en wachtwoord
 • Persoonsgegevens waarmee je optioneel je account verrijkt, zoals naam en geslacht
 • Persoonsgegevens waarmee je je zoektocht vergemakkelijkt, zoals de objecten die je bewaart en de opmerkingen die je bij een object opslaat
 • Persoonsgegevens die je aan ons geeft om je een dienst te leveren, zoals je nieuwe adres bij de adreswijzigingsdienst, contactaanvragen die we doorsturen aan de makelaar, een beoordeling van je makelaar die je achterlaat op roxxle of de financiële gegevens die je gebruikt voor betaalde diensten
 • Automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag
 • Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die je invult op feedbackformulieren met betrekking tot ons platform of persoonsgegevens die je ons verstrekt via de optie ‘meld een fout’
 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan roxxle
 • Objectgegevens, voor zover die te herleiden zijn tot een individu

Hoe komt roxxle aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als bezoeker van roxxle zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt, een contactaanvraag voor een makelaar doet of gebruik maakt van de roxxle adreswijzigingsdienst.

Als je besluit om via social media in te loggen op roxxle, ontvangen we jouw e-mailadres via het gekozen kanaal.

Daarnaast verwerkt roxxle automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op ons platform, je IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Ook objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens en overige kenmerken van een te koop of te huur staand object, beschouwt roxxle als persoonsgegevens voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. roxxle verkrijgt deze gegevens via de makelaar die in opdracht van de verkoper of verhuurder werkt.

Wanneer je je e-mailadres doorgeeft aan een makelaar, kan de makelaar jouw e-mailadres doorgeven aan roxxle zodat het door jou aangeboden object gekoppeld kan worden aan je account. Na zo’n koppeling krijg je extra informatie over je object en kan je in sommige gevallen een beoordeling over je makelaar achterlaten. Als je al een account hebt bij roxxle kan je ook zelf roxxle vragen jouw account te koppelen aan jouw object dan wel aan een object dat door jou is aangekocht of gehuurd. roxxle doet dit alleen na verificatie van je identiteit bij jouw makelaar.

Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende jouw e-mailadres aan roxxle geeft, zodat we je kunnen attenderen op een object.

Waarom verwerkt roxxle persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen: de reden waarom wij dit als bedrijf mogen doen. roxxle verwerkt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor en uitvoering te geven aan een overeenkomst, op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht. Ook kan het zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als we de persoonsgegevens gebruiken om ons platform en de diensten die we daarop aanbieden te verbeteren, ten behoeve van ons klantcontact, of als we de persoonsgegevens gebruiken om het platform veiliger en betrouwbaarder te maken, of voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’). Hieronder hebben we voor de belangrijkste verwerkingen aangegeven wat de grondslag daarvan is.

Vaak zul je ons persoonsgegevens geven om een dienst af te nemen, zoals: om met behulp van een account woningen te kunnen zoeken, in contact te komen met een makelaar of andere dienstverlener op het roxxle-platform, of om gebruik te kunnen maken van onze adreswijzigingsdienst. We verwerken je persoonsgegevens dan in de eerste plaats om die dienst te leveren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst. Daarnaast verwerken we deze persoonsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren, voor marketingdoeleinden of voor de beveiliging van ons platform. Oftewel: omdat we hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Indien je besluit een beoordeling van een makelaar achter te laten, dan verwerkt roxxle je persoonsgegevens op grond van toestemming.

Objectgegevens verwerken we bij roxxle in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de overeenkomst die wij met de betrokken makelaar of zijn branchevereniging hebben. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verdere verwerking van deze objectgegevens, omdat we hiermee onze diensten, het contact met de betrokken makelaar, verkoper, verhuurder, koper en huurder beter kunnen laten verlopen en onze marketing beter kunnen uitvoeren.

Ook automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals zoekgedrag, browsergegevens en IP-adressen, verwerken we eveneens om hiermee onze diensten te kunnen leveren en verbeteren en om het klantcontact en onze marketing te kunnen verbeteren.

Klantcontactgegevens verwerken we op de eerste plaats om ons klantcontact goed te laten verlopen, en daarnaast om onze diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang.

Als je ons feedback geeft of ergens melding van maakt, heeft roxxle een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken, omdat we hiermee onze diensten kunnen verbeteren.

We verwerken alle hierboven genoemde persoonsgegevens om hiermee statistieken te genereren en categorieën te bepalen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren, onze beveiliging kunnen aanscherpen en gerichter marketing kunnen uitvoeren. We hebben hier dus een gerechtvaardigd belang voor. Zie voor meer informatie hierover onder ‘Hoe zit het met profiling?’.

Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat we die (ook) verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie en gegevens waarmee we vastleggen dat je geen nieuwsbrieven van roxxle meer wilt ontvangen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om je optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

 • Als je gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanmaken van een account, bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.
 • Als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart roxxle nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.
 • Als je besluit een makelaarsbeoordeling achter te laten dan toont roxxle deze beoordeling maximaal 2 jaar op het roxxle-platform totdat jij deze zelf verwijdert, jij roxxle opdracht geeft dit te doen of tot het moment dat de makelaar de mogelijkheid tot het achterlaten van beoordelingen in zijn geheel uit zet.
 • Persoonlijke profielen waarover roxxle op basis van profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’) beschikt worden maximaal 13 maanden bewaard.
 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Objectgegevens publiceren we in beginsel nog 1 jaar na de datum waarop het object als verkocht is afgemeld . De betrokken makelaar kan bij roxxle aangeven dat een object niet langer gepubliceerd mag worden op het roxxle-platform. We bewaren objectgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten.
 • Als er cookies of soortgelijke technieken op je computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid. Waar mogelijk beperkt roxxle de opslagtermijn tot het minimale noodzakelijke voor het uitvoeren van de gekoppelde functionaliteit.

Met wie deelt roxxle persoonsgegevens?

We verkopen nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wel werken we voor het verlenen en verbeteren van onze diensten, voor de beveiliging van ons platform, voor het onderhouden van klantcontact en voor onze marketing samen met derden. Met hen delen we dan vaak (een deel van) je persoonsgegevens. Zo delen we je persoonsgegevens met een makelaar (bijvoorbeeld vanwege een contactaanvraag) of met een financiële dienstverlener als je met dat doel je gegevens achterlaat op ons platform. Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor roxxle de communicatie verzorgen, monitoring van het platform uitvoeren, hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform en partners die de dienstverlening namens roxxle uitvoeren, zoals in het geval van de adreswijzigingsdienst. Met deze derden hebben we afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door de derden te nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. Voor zover deze derden de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.

Als we persoonsgegevens gebruiken voor analyse-doeleinden (waaronder ‘profiling’), worden ze waar mogelijk gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd. Bij advertenties van derden op ons platform bestaat de mogelijkheid dat derden persoonsgegevens verzamelen, zoals je klikgedrag op het platform. Zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

Objectgegevens publiceert roxxle uiteraard op het roxxle-platform. Daarnaast stuurt roxxle via e-mail of pushnotificatie objectgegevens aan de bezoeker als deze binnen de zoekcriteria passen. Ook delen we objectgegevens via onze social media kanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via het roxxle-platform objecten op social media of via e-mail te delen. Verder biedt roxxle makelaars en geselecteerde partijen (zoals gemeenten) de mogelijkheid om met behulp van een Iframe objecten te tonen op hun website. Ook kunnen makelaars ervoor kiezen makelaarsbeoordelingen die je plaatst op het roxxle-platform te met behulp van een Iframe op hun website te tonen.

Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) de onderneming van roxxle worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die roxxle verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal roxxle je hierover tijdig informeren via het roxxle-platform.

Hoe beveiligt roxxle persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie en encryptie van data. We laten deze beveiligingsmaatregelen toetsen door een professionele derde partij en vullen ze aan of scherpen ze aan waar nodig.

Hoe zit het met social media?

roxxle neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op het roxxle-platform op. We hebben zelf profielen op social media kanalen zoals Twitter en Facebook; als je die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf je ons en dat kanaal persoonlijke gegevens.

Als je via een social media kanaal communiceert met roxxle, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover roxxle die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

Daarnaast kun je op roxxle inloggen met een social media profiel, bijvoorbeeld via Facebook. Facebook verstrekt roxxle dan je publieke profiel en e-mailadres. roxxle slaat alleen jouw e-mailadres op.

Als je een object vanaf het roxxle-platform deelt via een social media kanaal, stuurt roxxle alleen de informatie van het object door aan het betreffende social media kanaal.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is kort gezegd het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van jou als bezoeker. Op basis hiervan wordt een profiel gemaakt, zodat je gerichte en relevante informatie kunt ontvangen. roxxle doet dit op basis van gegevens die we genereren met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid), gecombineerd met andere persoonsgegevens. Zoals wat je invult in je account, welke objecten je bekijkt en waar je naar zoekt.

roxxle gebruikt profiling alleen voor het personaliseren van informatie op het roxxle-platform en voor het tonen van voor jou relevante mailings en advertenties. Er wordt je geen objecten of andere content onthouden op basis van onze profiling.

Hoe zit het met iframes en andere websites van derden?

Op het roxxle-platform worden ook diensten en informatie aangeboden door derden in een zogenaamd iframe. De inhoud van een iframe wordt niet beheerd door roxxle, maar is van de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt in het iframe. De persoonsgegevens die je invoert in het iframe komen direct bij de derde partij terecht en daarop zijn dan ook het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing. roxxle verwerkt deze persoonsgegevens niet. Als er sprake is van een iframe, geven we dat duidelijk aan op ons platform.

Ook als op het roxxle-platform een link wordt getoond naar de website van een ander, zoals een makelaar, dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van roxxle geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt je persoonsgegevens die je via je account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die roxxle van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt roxxle ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. We kunnen onder bepaalde omstandigheden ook persoonsgegevens overdragen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Als je geabonneerd bent op een roxxle-nieuwsbrief en die niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Cookies en soortgelijke technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je altijd vragen om je te identificeren. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij roxxle? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop roxxle persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met roxxle? Stuur dan een e-mail naar privacy@roxxle.nl.

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij roxxle, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is gepubliceerd op 14 januari mei 2019. Klik hier om deze versie van het Privacybeleid op te slaan. roxxle behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via e-mail of op ons platform.