Algemene voorwaarden Roxxle

ALGEMENE VOORWAARDEN ROXXLE

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Roxxle op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst. 

Afspraak: is een door de Aanbieder met een potentiële klant gemaakte afspraak voor een verkoopgesprek over de Producten.   

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

Beloning: de éénmalige vergoeding waarop Opdrachtnemer recht heeft (i) bij een afgesloten en door de Aanbieder aanvaard Contract, of (ii) een door de Aanbieder gemaakte Afspraak. 

Contract: de door Opdrachtnemer met een klant ingevuld (digitaal) contactformulier van de Aanbieder(s) met betrekking tot Producten. 

Gedragscode: de gedragscode van Roxxle en/of de Aanbieder zoals die op enig moment gelden en in overeenstemming waarmee Opdrachtnemer de Opdracht dient uit te voeren, en die beschikbaar zijn op de Website. Naast deze Gedragscode is uiteraard ook alle relevante wet- en regelgeving.

Roxxle: Roxxle B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Huizen en met adres Energieweg 8, 1271ED Huiden.

Opdracht: de opdracht van Roxxle aan Opdrachtnemer om ten behoeve van Aanbieder(s) klanten te werven door de Producten te promoten en aan te bieden aan de klanten van Opdrachtnemer en namens de Aanbieder(s) Contracten te sluiten of leads door te geven aan de Aanbieder opdat de Aanbieder Afspraken kan maken. 

Opdrachtnemer: elk bedrijf, elke instelling, of elke onderneming die van Roxxle een Opdracht aanvaardt.   Overeenkomst: een overeenkomst tussen Roxxle en Opdrachtnemer met betrekking tot het uitvoeren van een Opdracht door Opdrachtnemer.  

Producten: de door de Aanbieder(s) op enig moment aangeboden Producten (waaronder begrepen diensten) die Opdrachtnemer als onderdeel van de op Opdracht zal promoten.

Website: de website van Roxxle: www.Roxxle.nl  

ARTIKEL 2  – TOEPASSELIJKHEID 

1.      Op alle door Roxxle gesloten Overeenkomsten en door Roxxle afgenomen diensten in verband met een Opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 4.

2.      Door het sluiten van een Overeenkomst aanvaardt Opdrachtnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Roxxle wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3.      De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van Opdrachtnemer zal Roxxle een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

4.      Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Roxxle en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

5.      De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Roxxle en Opdrachtnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

ARTIKEL 3  – OVEREENKOMST 

1.      De Opdrachtnemer meldt zich aan voor de Opdracht door middel van inschrijving door Opdrachtnemer via het inschrijfformulier op de Website en toezending door Opdrachtnemer van het door Opdrachtnemer ondertekende inschrijfformulier aan Roxxle.

2.      De Overeenkomst komt tot stand wanneer Roxxle een Opdracht schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Roxxle schriftelijk de Opdracht aan Opdrachtnemer heeft bevestigd.

3.      Bij het aanmelden voor de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht de correcte en volledige naam en eventuele rechtsvorm van Opdrachtnemer op het inschrijfformulier te vermelden.

4.      Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Roxxle. Roxxle kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

5.      Bij het uitvoeren van de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht alle relevante wet- en regelgeving en de Gedragscode na te leven en nadere (werk)instructies van Roxxle (waaronder instructies van de Aanbieder(s)) op te volgen. Alle werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht zullen in de Nederlandse en Engelse taal worden uitgevoerd.

6.      Opdrachtnemer verklaart zich akkoord dat de Aanbieder(s) bij gelegenheid kan (kunnen) wijzigen, en dat in verband daarmee mogelijk (i) Opdrachtnemer Producten van een andere Aanbieder zal kunnen promoten en verkopen, en (ii) de Gedragscode (waaronder eventuele nadere voorschriften) en de Beloning kunnen wijzigen. Bij verandering van Aanbieder(s) zal Roxxle zich inspannen een gelijkwaardige samenwerking aan te gaan met andere Aanbieder(s).

ARTIKEL 4  – BEËINDIGING 

1.      Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen indien:

1.      de andere Partij in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, en in andere gevallen waarin hij het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen is verloren; of

2.      de andere Partij ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van deze overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn is nagekomen.

2.      Onverminderd artikel 4.1, is Roxxle gerechtigd de overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen indien:

1.      Opdrachtnemer handelt in strijd met de Gedragscode, relevante wet- en regelgeving of nadere instructies van Roxxle;

2.      de Aanbieder de samenwerking tussen Roxxle en de Aanbieder beëindigt, ongeacht de reden daarvan;

3.      andere personen dan de persoon of personen die hiertoe op de datum van de Overeenkomst in staat is of zijn, gerechtigd wordt of worden om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende invloed uit te oefenen op (de activiteiten van) Opdrachtnemer;

4.      de Aanbieder van Roxxle verlangt dat zij de Overeenkomst met Opdrachtnemer beëindigt in verband met aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden, waaronder indien Opdrachtnemer handelt in strijd met de Gedragscode of nadere instructies van Roxxle; of

5.      sprake is van dringende redenen als gevolg waarvan van Roxxle in redelijkheid niet kan worden gevergd Overeenkomst te laten voortduren.

3.      Opdrachtnemer is gehouden alle zaken van Roxxle en/of de Aanbieder die hij in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden op grond van de Overeenkomst onder zich krijgt of heeft, waaronder Promotiemateriaal en Contractinformatie, niet anders te gebruiken en niet langer onder zich te houden dan voor de uitoefening van die werkzaamheden noodzakelijk is, en in ieder geval direct aan Roxxle en/of de Aanbieder (terug) te geven indien Roxxle en/of de Aanbieder dat verlangt of indien deze overeenkomst is geëindigd.  

  

ARTIKEL 5  – ZELFSTANDIGHEID EN GEEN EXCLUSIVITEIT  

1.      Opdrachtnemer werkt voor eigen rekening en risico. Alle eventuele kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met het verrichten van zijn werkzaamheden op grond van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

2.      Roxxle schakelt naast Opdrachtnemer ook andere partijen in die in opdracht van Roxxle klanten werven voor de Aanbieder(s), waaronder in het gebied waarbinnen Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht. Voor zover nodig, stemt Opdrachtnemer hier bij voorbaat mee in.

ARTIKEL 6  – BELONING 

1.      Onverminderd artikel 3.6, heeft Opdrachtnemer per (i) afgesloten en door de Aanbieder(s) aanvaard Contract, of (ii) gemaakte Afspraak, recht op Beloning van Roxxle overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst. Roxxle is geen vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd (i) voor drinkwateraanmelding, en (ii) voor na beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, afgesloten Contracten of gemaakte Afspraken.

2.      De Aanbieder bepaalt naar eigen inzicht en goedvinden of hij een door Opdrachtnemer afgesloten respectievelijk aangeboden Contract of Afspraak al dan niet wenst te aanvaarden respectievelijk te maken.

3.      Opdrachtnemer heeft geen recht op Beloning indien (i) de Aanbieder het Contract niet aanvaardt, (ii) de Aanbieder geen Afspraak maakt, (iii) het Contract binnen 30 dagen na aanvaarding wordt geannuleerd, waaronder indien de klant een Contract beëindigd binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn of indien het verkoopformulier niet correct en/of niet volledig is ingevuld, (iv) sprake is van fraude door Opdrachtnemer bij het tot stand komen van het Contract, of (v) indien een klant Producten van de Aanbieder afneemt zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, ongeacht of deze klant eerder middels Opdrachtnemer een Contract met de Aanbieder heeft afgesloten.

4.      Indien Opdrachtnemer voor de Aanbieder(s) leads aanbrengt voor bepaalde Producten, en van die leads minder dan het tussen Roxxle en de betreffende Aanbieder(s) overeengekomen normpercentage van 50% tot een Afspraak leidt, dan kan Roxxle, nadat Roxxle Opdrachtnemer eerst een schriftelijke waarschuwing heeft gezonden, uitsluiten van het voor de betreffende Producten aanbrengen van leads aan de Aanbieder(s).

5.      Roxxle is de Beloning over een door Opdrachtnemer afgesloten Contract of gemaakte Afspraak verschuldigd 60 dagen na (i) aanvaarding van het betreffende Contract door de Aanbieder, respectievelijk (ii) de datum van de Afspraak. Roxxle zal de aan Opdrachtnemer verschuldigde Beloning eenmaal per maand aan Opdrachtnemer uitbetalen.

6.      De Beloning betreft de volledige vergoeding waarop Opdrachtnemer recht heeft in verband met een via Opdrachtnemer afgesloten Contract of gemaakte Afspraak, waaronder voor opbrengsten die de Aanbieder in de toekomst mogelijk ontvangt uit hoofde van de betreffende Contracten of Afspraken. Opdrachtnemer stemt ermee in dat hij na het eindigen van de Overeenkomst geen recht heeft op een vergoeding als bedoeld in artikel 7:442 Burgerlijk Wetboek ten aanzien van afgesloten Contracten, gemaakte Afspraken en/of het aanbrengen van klanten voor Aanbieders.

7.      Roxxle zal Opdrachtnemer doorlopend informeren over de door Opdrachtnemer afgesloten Contracten en gemaakte Afspraken, en daarbij aangeven (i) hoeveel Contracten de Aanbieder wel en hoeveel niet heeft aanvaard, (ii) hoeveel Contracten zijn geannuleerd. Opdrachtnemer kan deze informatie raadplegen middels een eigen account op de Website.

8.      De gronden waarop een Contract kan worden geannuleerd, kunnen per Aanbieder variëren.

 

 

ARTIKEL 7  – AANSPRAKELIJKHEID ROXXLE 

1.      Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Roxxle of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door Opdrachtnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten. De aansprakelijkheid van Roxxle is ieder geval beperkt tot maximaal de jaarlijkse door Opdrachtnemer aan Roxxle betaalde vergoedingen.

2.      Opdrachtnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan Roxxle te melden.

3.      Opdrachtnemer vrijwaart Roxxle voor alle schade en/of kosten die Roxxle lijdt of mocht lijden in verband met of voortvloeiende uit aanspraken van derden, waaronder klanten en de Aanbieder(s), in verband met de uitvoering van de Opdracht en de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

ARTIKEL 8  – VERTROUWELIJKHEID EN NON-CONCURRENTIE 

1.      Het is Opdrachtnemer zowel tijdens als na het einde van de Overeenkomst verboden informatie over (activiteiten of producten van) Roxxle en/of de Aanbieder, voor enig ander doel te gebruiken dan nodig is in verband met het uitvoeren van de Opdracht en de Overeenkomst. Opdrachtnemer is gehouden zulke informatie zorgvuldig te bewaren en ervoor zorg te dragen dat een derde daarvan niet anders dan in overeenstemming met dit artikellid kennis krijgt. Het voorgaande geldt niet indien Opdrachtnemer tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, in welk geval de wijze van openbaarmaking voor zover mogelijk vooraf met Roxxle zal worden afgestemd.

2.     Roxxle, zijn personeel en/of voor Roxxle werkzame personen zullen de door Opdrachtnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Roxxle conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

3.      Opdrachtnemer zal, zowel tijdens als na de looptijd van de Overeenkomst, de in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie over Roxxle en/of de Aanbieder(s), waaronder mede wordt verstaan informatie over promoties, kwaliteitseisen, wijze van werk, inkoop- en verkoopprijzen, werkzaamheden en relaties van Roxxle en/of de Aanbieder(s), vertrouwelijk behandelen en deze niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of een wettelijke verplichting, in welk geval de wijze van openbaarmaking vooraf wordt afgestemd, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal de verplichtingen uit hoofde van dat artikel tevens opleggen aan zijn werknemers. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen, strikt vertrouwelijk en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, behandelen. Opdrachtnemer zal de verplichtingen uit hoofde van dit artikel tevens opleggen aan zijn werknemers.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrechten, die betrekking hebben op het door Roxxle verstrekte en/of samengestelde Promotiemateriaal komen toe of zijn eigendom van Roxxle en/of de Aanbieder(s). Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Roxxle en/of de Aanbieder(s). 

ARTIKEL 10  – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN  

1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door Roxxle worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.

2.      Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

ARTIKEL 11  – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Op alle Overeenkomsten en door Roxxle geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roxxle BV
Energieweg 8
1271ED Huizen
T: 085 800 88 11
E: info@roxxle.nl
KvK  61176133
BTW 85.42.40.652.B01
 

Openingstijden Roxxle:

Maandag tot en met vrijdag:
9.00 uur tot 17.30 uur
 
Contactpagina
Klachtenprocedure
Statutaire gegevens